La innovació com una forma de vèncer la bretxa de gènere


Sabem que la innovació representa una oportunitat en el context actual, que la innovació pot ser desenvolupada per tots i que no depèn del recursos que tinguem, si no més aviat de com es realitza. La disciplina, el mètode i la planificació, juntament amb la creativitat, són conceptes rellevants que marca la diferència. Alguna de les aportacions de la innovació és generar noves formes de mirar la realitat i generar valor al realitzar-ho, innovar ve de l’expressió llatina “innovare”, que significa “crear quelcom nou”, noves  idees, noves formes de solucionar problemes, noves mirades sobre com fer les coses.

Per analitzar qüestions de gènere en la innovació, és necessari recorre a l’evidència científica, aquesta mostra que el percentatge de dones en I+D d’empreses tecnològiques està lluny d’arribar a ser equiparable a la participació dels homes, i la tendència no mostra ningun canvi en els darrers anys. La participació de dones en empreses innovadores és menor que la dels homes. Aquestes dades són preocupants.

En funció de l’evidència, és rellevant preguntar-se com la innovació pot col·laborar en disminuir la bretxa de gènere? Primer citar que disminuir la bretxa de gènere és de per si una innovació; plantejar-se una manera diferent de configurar les relacions socials, de fer les coses i la participació de les dones en les diferents esferes de la societat, és de totes maneres, un valor nou.

Segon, l’absència de la dona en el món laboral i en les diferents esferes, suposa una pèrdua en la possibilitat de creixement d’un país, el talent perdut té un impacte directe no solament en les formes de relacions socials si no també en l’economia. la innovació seria enriquida amb la incorporació de més talent.

Tercer, per avançar en equitat de gènere en processos innovador és important tenir en compte que s’ha d’abordar la doble càrrega laboral i domèstica que es tradueix en dobles jornades, això genera menys espais per participar en instàncies de major poder i responsabilitat.

Per tant, és necessari avançar en consciència respecte de la bretxa que existeix actualment entre homes i dones en processos de innovació i en mesures concretes que eliminin els obstacles per dones i millorar l’equitat. les organitzacions privades, ja siguin socials, civils, empreses tenen un rol fonamental en ser proactives respecte aquest tema. Generar polítiques que fomenten la paritat, la participació equitativa generarà no tan sols una millora en els seus projectes, si no també col·laborarà en avançar a un societat que es desenvolupa de manera sostenible en igualtat de gènere i en la reducció de desigualtats (Objectius de Desenvolupament Sostenible, ONU, 2015). A Isotònia estem compromesos amb una societat més justa, igualitària i avancem de manera concreta en complir amb aquests objectius. Suma’t!

María Jesús Chaparro – Investigació i Innovació a Isotònia

Sense categoria